Skip to content

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van ZOIEZO grafisch werk, gevestigd te Tilburg aan de Luchthavenlaan 65.

 

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

ZOIEZO grafisch werk: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening

 

Artikel 2 Overeenkomst, offerte en bevestiging

 

2.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen
de opdrachtgever en ZOIEZO grafisch werk gesloten overeenkomsten.

 

2.2 Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

 

2.3 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden ZOIEZO grafisch werk eerst nadat deze schriftelijk door ZOIEZO grafisch werk zijn bevestigd.

 

Artikel 3 De uitvoering van de overeenkomst

 

3.1 Uitvoeren opdracht
ZOIEZO grafisch werk zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van
de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal ZOIEZO grafisch werk de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

 

3.2 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door ZOIEZO grafisch werk mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

 

3.3 Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien de ontwerper op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan ZOIEZO grafisch werk namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

 

3.4 Gebruik toeleveranciers
Indien niet anders is afgesproken, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan ZOIEZO grafisch werk, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht ZOIEZO grafisch werk volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

 

3.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot produktie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van ZOIEZO grafisch werk dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

 

3.6 Termijn van levering
Een door ZOIEZO grafisch werk opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De ontwerper is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. Indien termijn van levering wordt overschreden door verlate aanlevering van informatie en/of materialen door opdrachtgever, kan dit ZOIEZO grafisch werk niet aangerekend worden. Dit geldt tevens voor aanlevering van informatie en/of materialen door derden in opdracht van opdrachtgever.

 

3.7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever
voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de opdracht van ZOIEZO grafisch werk.

 

3.8 Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan ZOIEZO grafisch werk te worden meegedeeld.

 

Artikel 4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

 

4.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan ZOIEZO grafisch werk. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend ZOIEZO grafisch werk daartoe bevoegd.

 

4.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

 

4.3 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is ZOIEZO grafisch werk te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van de ontwerper in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

4.4 Eigendom bij ontwerper/het ontwerpbureau
De in het kader van de opdracht door ZOIEZO grafisch werk tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van ZOIEZO grafisch werk, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

 

Artikel 5 Gebruik en licentie

 

5.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met ZOIEZO grafisch werk, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan ZOIEZO grafisch werk bekend te zijn gemaakt.

 

5.2 Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van ZOIEZO grafisch werk niet gerechtigd het ontwerp te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van het ontwerp, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt ZOIEZO grafisch werk, zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 250,-

 

5.3 Wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van ZOIEZO grafisch werk veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen.

 

5.4 Eigen promotie
ZOIEZO grafisch werk heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

 

Artikel 6 Honorarium

 

6.1 Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

 

6.2 Honorarium voor meerwerk
Indien ZOIEZO grafisch werk door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door ZOIEZO grafisch werk gehanteerde honorarium tarieven.

 

6.3 Accountantsonderzoek
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft ZOIEZO grafisch werk na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen, zonder dat overigens ZOIEZO grafisch werk enig recht verliest.

 

Artikel 7 Betaling

 

7.1 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. ZOIEZO grafisch werk is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever zekerheid te verlangen. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door ZOIEZO grafisch werk nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte als hele maand wordt berekend. Alle door ZOIEZO grafisch werk gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien ZOIEZO grafisch werk als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke
incassokosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-

 

7.2 Periodieke betalingen
ZOIEZO grafisch werk heeft het recht haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

 

7.3 Geen korting of compensatie
De opdrachtgever verricht de aan ZOIEZO grafisch werk verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan ZOIEZO grafisch werk heeft verstrekt.

 

7.4 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

 

Artikel 8 Opzegging en ontbinding overeenkomst

 

8.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

 

8.2 Ontbinding overeenkomst door ontwerper/ontwerpbureau
Indien de overeenkomst door ZOIEZO grafisch werk wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van ZOIEZO grafisch werk redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

 

8.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door ZOIEZO grafisch werk op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

 

8.4 Faillissement
Zowel ZOIEZO grafisch werk als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij.

 

8.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdracht-gever verstrekte licentie te vervallen.

 

8.6 Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van ZOIEZO grafisch werk bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

 

Artikel 9 Garanties en vrijwaringen

 

9.1 Auteursrechthebbende
ZOIEZO grafisch werk garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteurs-recht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

 

9.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
De opdrachtgever vrijwaart ZOIEZO grafisch werk of door ZOIEZO grafisch werk bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

 

9.3 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart ZOIEZO grafisch werk voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 

10.1 Aansprakelijkheid
ZOIEZO grafisch werk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c. fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
10.2 Beperking aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de ontwerper of de bedrijfsleiding van het ontwerpbureau, is de aansprakelijkheid van ZOIEZO grafisch werk voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de
opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot het aan de opdracht verbonden honorarium.

 

10.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

 

10.4 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de ontwerper niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

 

10.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch ZOIEZO grafisch werk jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 

Artikel 11 Overige bepalingen

 

11.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met ZOIEZO grafisch werk gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

 

11.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

 

11.3 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen ZOIEZO grafisch werk en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen ZOIEZO grafisch werk en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar ZOIEZO grafisch werk is gevestigd.

 

11.4 Privacybepaling
Uw persoonsgegevens worden door ZOIEZO grafisch werk gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.
Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. ZOIEZO grafisch werk verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming en worden zorgvuldig opgeslagen en beschermd.